Grudzień 11, 2018/Blog
  • By admin
  • 354
  • 0

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Biologicznych

Michał Dratwa
264396

Praca magisterska

Tempo unasienniania się matek Apis mellifera (Linnaeus, 1785) w odniesieniu do wielkości rodziny pszczelej

Rate of mating of queens of Apis mellifera (Linnaeus, 1785) in relation to the size of honey-bee colony

Praca wykonana pod kierunkiem
doktor Aleksandry Kilian
w Instytucie Biologii Środowiskowej
Zakładzie Biologii, Ewolucji
i Ochrony Bezkręgowców

Wrocław, 2018 rok

 

 

 

Załącznik Nr 1
do Zasad

……………………………………..
(imiona i nazwisko)
………………………………………………… ………………………………………………
(aktualny adres do korespondencji) (numer PESEL)
……………………………………..
(adres e-mail)
……………………………………..
(wydział)
……………………………………..
(kierunek studiów)
…………………………………….. ……………………………………………
(poziom i forma studiów) (numer albumu)

OŚWIADCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH I DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………….. student/ka Wydziału ………………………………………………………………………………………………….
kierunek ………………………………………….. oświadczam, że przedkładana praca dyplomowa na temat:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
⦁ jest mojego autorstwa i nie narusza autorskich praw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem;
⦁ nie zawiera danych i informacji uzyskanych w sposób niedozwolony;
⦁ nie była wcześniej przedmiotem innej urzędowej procedury związanej z nadaniem dyplomu uczelni wyższej lub tytułu zawodowego;
⦁ treść pracy dyplomowej załączona w wersji elektronicznej w APD, jest identyczna z jej wersją drukowaną.

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę, na:

⦁ udostępnienie mojej pracy dla celów naukowych i dydaktycznych;
□ □
TAK NIE

⦁ przetwarzanie moich danych osobowych w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922.) w zakresie wynikającym z niniejszego oświadczenia i w celu jego realizacji.

Wrocław, …………………………………. …………………………………………
(rrrr – mm – dd) (czytelny podpis autora pracy)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *