Maj 6, 2019/Blog
  • By admin
  • 2 135
  • 0

Grupa II Zarówno w rodzinach R1, jak i R2 najczęstszym dniem rozpoczęcia czerwienia był dziesiąty dzień. Co do rodzin R1 to przewaga matek czerwiących od dziesiątego dnia życia w stosunku do tych czerwiących od dnia jedenastego wynosiła odpowiednio 4–3, co stwarza możliwość, że przewaga tych pierwszych mogła być przypadkowa, podobnie jak to miało miejsce w grupie I. Inaczej jednak niż w grupie I wygląda relacja między rodzinami R1 i R2, a R3 bowiem występuje tu wyraźna różnica w najczęstszym dniu rozpoczęcia czerwienia. Największa liczba matek rodzin R3 rozpoczęła czerwienie w wieku 12 dni, czyli dwa dni później niż matki rodzin R1 i R2. Podobnie natomiast jak w grupie I brak jednego najczęstszego wieku rozpoczęcia czerwienia wśród matek rodzin R4, co wynika po części ze stosunkowo małej liczebności próby. Po dwie matki rozpoczęły czerwienie w wieku dwunastu, czternastu i piętnastu dni, co sprawia że matki rodzin R4 ogólnie dominują wiekiem nad pozostałymi

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *